Internationale advisering

Voor veel van de in Nederland actieve franchisegevers en franchisenemers houdt de exploitatie niet op bij de landsgrenzen.

Zo zijn tal van formules uit het buitenland afkomstig en wordt in de praktijk vaak gewerkt met het aanstellen van een masterfranchisenemer. Deze masterfranchisenemer krijgt het recht om in een overeengekomen gebied sub-franchiseovereenkomsten met franchisenemers (zelfstandig ondernemers) aan te gaan. De rechten en plichten tussen de masterfranchisegever en masterfranchisenemer worden in een afzonderlijke masterfranchiseovereenkomst vast gelegd. Op deze overeenkomst is veelal buitenlands recht van toepassing.

Ook Nederlandse formules kijken regelmatig over de landsgrenzen heen naar mogelijkheden om uit te breiden. Veelal ligt de vraag voor of het verstandig is om te kiezen voor een masterfranchise-contructie of om, in plaats daarvan, rechtstreeks met franchisenemers in het buitenland een contract te sluiten. Ook dient onder meer nagedacht te worden over de keuze voor het toepasselijke recht en de bevoegde rechter of arbiter, waarbij van belang is dat de uiteindelijke beslissing wel ten uitvoer kan worden gelegd.

Bij het bovenstaande dienen tal van afwegingen te worden gemaakt waarmee de advocaten van Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten veel ervaring hebben. Bovendien beschikt Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten over een uitgebreid internationaal netwerk van specialisten en is sprake van korte lijnen, waardoor snel kan worden geschakeld.