Individuele en collectieve belangenbehartiging

Individuele en collectieve belangenbehartiging

Ludwig & Van Dam franchise advocaten rekent tot haar kerntaken het verlenen van (rechts)bijstand aan zowel franchisenemers als franchisegevers. De rechtsbijstand aan franchisenemers kan zowel individueel als collectief plaatsvinden.

Franchisenemers

Individueel

Een franchisenemer, van welke franchise-organisatie dan ook, kan op enig moment om tal van redenen genoodzaakt zijn een beroep te doen op juridische bijstand. Hieraan kan onder meer een conflict met de franchisegever ten grondslag liggen. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan de prognoseproblematiek (die onder een andere button nader toegelicht wordt), maar ook aan een verschil van inzicht betreffende de overdracht van de onderneming van de betrokken franchisenemer, problematiek betreffende geleverde goederen, administratieve geschillen, verschil van inzicht betreffende het marketingbeleid, gebrek aan formule-ontwikkeling door de franchisegever en zo meer. Een bron van geschil tussen een franchisenemer en zijn franchisegever kan voorts gelegen zijn in de nogal eens tussen beiden bestaande onderhuurrelatie, waarbij de franchisegever verantwoordelijk is voor een correcte nakoming van de onderhuurovereenkomst en in dat kader dus de rol van verhuurder heeft.

Met de inwerkingtreding van de Wet franchise kan de uitleg van de hierin opgenomen rechten en verplichtingen tot een verschil van inzicht en mogelijk zelfs tot geschillen leiden.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten behandelt al deze zaken. Ludwig & Van Dam franchise advocaten staat franchisenemers daarnaast veelvuldig bij inzake de aan en/of verkoop van een onderneming, bedrijfsoverdracht alsmede, los van conflictsituaties, het analyseren van diverse overeenkomsten waarmee de betrokken franchisenemer in zijn bedrijfsvoering te maken heeft. Ook in geval van conflict met een (lokale) overheid, bijvoorbeeld in verband met al dan niet te verlenen vergunningen, kan Ludwig & Van Dam franchise advocaten de betrokken franchisenemer behulpzaam zijn.

Franchisenemers

Collectief

Naast de bovenomschreven individuele belangenbehartiging ten behoeve van franchisenemers komt het in de praktijk veelvuldig voor dat franchisenemers hun belangen bundelen, al dan niet via een (informele) vereniging van franchisenemers of een franchiseraad. Dergelijke collectieven van franchisenemers worden met regelmaat door Ludwig & Van Dam franchise advocaten bijgestaan. Het kan daarbij gaan om conflictsituaties met de betrokken franchisegever, waarbij dan te denken valt aan, wederom, prognoseproblematiek, maar ook aan diverse andere mogelijk optredende problemen in de samenwerking tussen de betrokken franchisegever en zijn franchisenemers, zoals een gebrekkig inkoopbeleid, onvoldoende formule-ontwikkeling door de franchisegever, problemen rond re-styling, niet goed functionerende marketing of onduidelijkheid over kosten en vergoedingen. Veelal vindt een dergelijk collectief conflict zijn oorsprong in teruglopende inkomsten aan franchisenemers zijde, maar te denken valt bijvoorbeeld ook aan een situatie dat een franchisegever de formule aan een derde partij overdraagt, met andere inzichten betreffende het hanteren van de betrokken formule tot gevolg.

Ook in een situatie dat er geen sprake is van conflict treedt Ludwig & Van Dam franchise advocaten veelvuldig in een adviserende en begeleidende rol op ten behoeve van (collectieven van) franchisenemers. Gedacht kan daarbij worden aan contractsanalyses het begeleiden bij bedrijfsoverdrachten, het begeleiden van de communicatie tussen franchisegever en franchisenemers, het begeleiden van reorganisaties enzovoorts. Daarbij worden veelvuldig besturen van franchisenemersverenigingen bijgestaan.

Franchisegevers

Ludwig & Van Dam franchise advocaten rekent vele franchisegevers tot haar cliënten, zowel grote als kleine. Deze franchisegevers worden op veelheid aan gebieden door Ludwig & Van Dam franchise advocaten bijgestaan. Als spiegelbeeld van het bovenstaande kan daarbij worden gedacht aan juridische bijstand in geval van conflicten met franchisenemers of andere partijen, zoals bijvoorbeeld (lokale) overheden, leveranciers of concurrenten. Daarnaast dient te worden gedacht aan bijstand in adviserende zin, niet in de laatste plaats met betrekking tot de rechten en verplichtingen die volgen uit de Wet franchise.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten stelt regelmatig franchise-overeenkomsten op en begeleidt franchisegevers bij de invoering van nieuwe franchise-overeenkomsten (in overeenstemming met de voorschriften hierover uit de Wet franchise), verricht mededingingsrechtelijke toetsen, begeleidt franchisegevers bij toetsingstrajecten betreffende al dan niet vermeende fictieve dienstbetrekkingsituaties, brengt koppelingen tot stand tussen franchise- en huurovereenkomsten, kortom, staat franchisegevers bij terzake van al hun contractuele wensen en vragen.

Daarnaast begeleidt Ludwig & Van Dam franchise advocaten veelvuldig overnametrajecten, zowel wanneer het een bedrijf van een franchisenemer betreft, of het bedrijf van de franchisegever zelf. Ludwig & Van Dam franchise advocaten treedt tevens met regelmaat op als voorzitter van de franchiseraad van franchise-organisaties. Een dergelijke rol leent zich bij uitstek om eventuele problemen tussen franchisegever en franchisenemer, zouden die zich voordoen, in een vroeg stadium te onderkennen en in goed overleg op te lossen.

Gerelateerde artikelen

Andere expertises