Franchiseovereenkomsten

Een franchise-overeenkomst is een overeenkomst waarbij een intensieve samenwerking wordt aangegaan tussen twee zelfstandige partijen, de franchisegever en de franchisenemer. De periode voordat de partijen de overeenkomst daadwerkelijk aangaan, wordt wel aangeduid met de term pré-contactuele fase. In deze fase treden partijen in onderhandeling.

De franchisegever is alsdan gehouden de franchisenemer tenminste die informatie te verstrekken die hij nodig heeft om weloverwogen de franchise-overeenkomst aan te gaan.

In dit kader is de Europese Erecode inzake franchising van belang. De Erecode beoogt een praktisch samenstel te bieden van noodzakelijke voorwaarden van fair gedrag voor de bij franchising betrokkenen in Europa. De Erecode behelst onder meer een informatieplicht voor de franchisegever. In Nederland zijn alle franchisegevers die lid zijn van de Nederlandse Franchisevereniging (NFV) verplicht aan hun franchisenemers een exemplaar van de Erecode te verstrekken en overeenkomstig de Erecode te handelen. De Erecode kan worden opgevat als een algemene redelijkheidstoets voor fair gedrag in de relatie tussen franchisegever en franchisenemer.

In veel gevallen wordt voorafgaand aan het tekenen van de daadwerkelijke franchise-overeenkomst een zogeheten voorovereenkomst aangegaan, in verband met de problemen die voor een franchisegever kunnen ontstaan wanneer aan de voornoemde informatieplicht voldaan moet worden. De voorovereenkomst kan bepalingen bevatten die betrekking hebben op: eventuele opleidingseisen die in de toekomst aan franchisenemers gesteld worden; de verrichte vestigingsplaatsonderzoeken; de vaststelling van een financieel overzicht waarin tenminste de benodigde investeringen en de openings- en exploitatiekosten van de te openen vestiging opgenomen zijn; geheimhouding over en weer ten aanzien van specifieke kennis en know-how, ook indien de samenwerking onverhoopt niet wordt aangegaan. Het is niet ongebruikelijk dat de franchisenemer bij het sluiten van de voorovereenkomst verplicht wordt een vergoeding te betalen aan de franchisegever.

Vervolgens zullen partijen wellicht de daadwerkelijke franchise-overeenkomst aangaan. In de franchise-overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van zowel de franchisegever alsmede de franchisenemer uitgebreid beschreven en bepaald. Zo zullen onder meer de rechten van de franchisegever ten aanzien van de handelsnaam, logo’s en dergelijke beschreven en beschermd worden. Voorts zal de franchise-overeenkomst altijd bepalingen bevatten die betrekking hebben op de verplichtingen van de franchisenemer. De franchisenemer zal het franchise-concept via bepaalde richtlijnen dienen uit te voeren opdat het concept op de meest succesvolle wijze wordt geëxploiteerd. Dit is zowel in het belang van de franchisegever als de franchisenemer. In de franchise-overeenkomst treft u voorts bepalingen aan ten aanzien van een eventueel handboek, afnameverplichtingen, exclusief gebied, vergoedingen en de duur van de overeenkomst.

De franchise-overeenkomst dient te worden opgesteld met inachtneming van de nationale alsmede Europese wet- en regelgeving. De eveneens op deze website besproken groepsvrijstellingsverordeningen van de Europese Commissie zijn in dit kader van groot belang. Voorts dient men bij het opstellen van de franchise-overeenkomst bedacht te zijn op het gevaar van het vermoeden van een fictief dienstverband. Dit onderwerp is eveneens op deze website nader uitgewerkt.

Eén van de kerndisciplines van Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten is het ontwikkelen en opstellen van franchise-overeenkomsten. Voorts worden van diverse franchise-organisaties de franchise-overeenkomsten periodiek aangepast aan de jongste ontwikkelingen en inzichten in de praktijk. Daarbij wordt vanzelfsprekend veel aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in de jurisprudentie. Zowel voor franchisenemers als franchisegevers is het van groot belang zich er bij het opstellen en gebruiken van een franchise-overeenkomst van te vergewissen dat deze in overeenstemming is met de op dat moment gangbare regelgeving en inzichten, teneinde interne conflicten achteraf, dan wel problemen met overheidsinstanties voor te zijn.