Franchiseovereenkomsten

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst waarbij een intensieve samenwerking wordt aangegaan tussen twee zelfstandige partijen, de franchisegever en de franchisenemer. De periode voordat de partijen de overeenkomst daadwerkelijk aangaan, wordt wel aangeduid met de term pré-contactuele fase. In deze fase treden partijen in onderhandeling. De Wet franchise schrijft voor welke informatie de franchisegever aan de beoogd franchisenemer dient te verstrekken. Daarbij dient franchisegever de franchisenemer ten minste vier weken de gelegenheid te bieden (standstill-periode) om de informatie tot zich te nemen en desgewenst nader onderzoek te doen, al dan niet door advies in te winnen. Tijdens deze periode mag de franchisegever niet overgaan tot het sluiten van de franchiseovereenkomst of daarmee verbonden overeenkomsten. Tevens is het de franchisegever niet toegestaan om de franchisenemer aan te te zetten tot het doen van betalingen of investeringen die samenhangen met de nog de sluiten franchiseovereenkomst.

De gedachte achter de precontractuele informatieverplichtingen is dat de franchisenemer een weloverwogen keuze dient te kunnen maken bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Daarbij is van belang dat de franchisenemer goed is geïnformeerd door de franchisegever. Tegelijkertijd dient de franchisenemer niet de indruk te krijgen dat hij niet meer terug kan, omdat er bijvoorbeeld al bepaalde overeenkomsten of investeringen zijn aangegaan. Op het schenden van de precontractuele verplichtingen staan zware sancties. Zij kan bijvoorbeeld het niet in acht nemen van de standstill-periode leiden tot vernietigbaarheid van de franchiseovereenkomst.

Het is aan te bevelen om de precontactuele fase goed in te richten met waarborgen waarmee achteraf kan worden aangetoond wanneer welke informatie is verstrekt. Een en ander kan bijvoorbeeld worden geborgd door het verstrekken van een precontracteel informatiedocument (PID), al dan niet in combinatie met een aparte voorovereenkomst.

Vervolgens zullen partijen wellicht de daadwerkelijke franchiseovereenkomst aangaan. In de franchiseovereenkomst worden de rechten en verplichtingen van zowel de franchisegever alsmede de franchisenemer uitgebreid beschreven en bepaald. Zo zullen onder meer de rechten van de franchisegever ten aanzien van de handelsnaam, logo’s en dergelijke beschreven en beschermd worden. Verder zal de franchiseovereenkomst altijd bepalingen bevatten die betrekking hebben op de verplichtingen van de franchisenemer. De franchisenemer zal het franchiseconcept via bepaalde richtlijnen dienen uit te voeren zodat het concept op de meest succesvolle wijze wordt geëxploiteerd. Dit is zowel in het belang van de franchisegever als de franchisenemer. In de franchiseovereenkomst treft u verder bepalingen aan ten aanzien van een handboek, en (mogelijk) afnameverplichtingen, een exclusief gebied, vergoedingen en de duur van de overeenkomst et cetera. Per type franchise kunnen de voorwaarden van de franchiseovereenkomst wezenlijk verschillen. De advocaten van Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten hebben veel ervaring bij het beoordelen en opstellen van franchiseovereenkomsten in alle branches en zijn als geen ander in staat om maatwerk te leveren voor elke (startende of ervaren) franchisegever dan wel franchisenemer.