Franchise Statistieken

Ludwig & Van Dam Advocaten publiceert sinds 2007 periodiek franchisestatistieken over franchisegeschillen aan de hand van gepubliceerde uitspraken van rechters. Deze statistieken bevatten alle uitspraken van zowel Rechtbanken (waar ook de kantonrechters onder vallen) als van Gerechtshoven en de Hoge Raad. Deze statistieken zijn opgesteld op basis van een overzicht over een ruime periode. Daarnaast beoordelen wij uiteraard ook individuele uitspraken die relevant zijn voor de franchisepraktijk.

Op deze manier wordt inzicht verkregen in langjarige trends en ontwikkelingen, zodat ook in bestaande en toekomstige geschillen meer grip op een juridisch vraagstuk verkregen kan worden. Onderbouwde feitelijke kennis over hoe in soortgelijke zaken door rechters werd geoordeeld is immers onmisbaar bij de inschatting van de kansen en risico’s en bij het advies over de te hanteren strategie om mogelijke geschillen in het voordeel van onze cliënt te beslechten of zelfs een geschil te voorkomen.