Doorlichten van franchise organisaties

Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten beschikt over een ruime ervaring op alle juridische aandachtsgebieden binnen franchising. In dat kader krijgt het kantoor herhaaldelijk de opdracht van franchisegevers om de gehele franchise-organisatie door te lichten op alle juridische aspecten van franchising. Ook andere dan juridische aspecten komen daarbij overigens ruim aan bod. In het kader van een toetsing van de franchise-organisatie worden allereerst de franchise-overeenkomsten goed bestudeerd en getoetst aan de relevante wet- en regelgeving. Ook eventuele toekomstige wet- en regelgeving wordt in de toetsing meegenomen. Voorts worden eventuele (onder)huurovereenkomsten die de franchisegever is aangegaan met zijn franchisenemers bestudeerd en getoetst. Naast de huurrechtelijke aspecten van de overeenkomsten wordt eveneens bezien of de (onder)huurovereenkomsten op de juiste wijze zijn geïntegreerd in en gekoppeld aan de franchise-overeenkomsten. De koppeling tussen beide overeenkomsten wordt dus beoordeeld en indien nodig kan Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten de koppeling op de juiste wijze tot stand brengen.

Voor het overige wordt uiteraard bekeken of de franchise-organisatie in zijn algemeenheid voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Hierbij dient te worden gedacht aan onder meer de mededingingswet- en regelgeving op zowel nationaal als Europees niveau. Indien sprake is eventuele afwijkende omstandigheden binnen de franchise-organisatie of met de toepasselijke regelgeving in strijd komende bepalingen in de franchise-overeenkomst is het soms mogelijk een en ander ter informele toetsing voor te leggen aan de relevante instantie, in het bijzonder de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Langs die weg kan enige zekerheid worden verkregen omtrent de mogelijkheid de afwijkende bepalingen te handhaven, of is het mogelijk de nodige wijzigingen door te voeren in de overeenkomst dan wel de organisatie.

De franchise-organisatie ontvangt naar aanleiding van de toetsing een volledige analyse van de bestudeerde overeenkomsten en de organisatie in zijn algemeenheid. In samenspraak met de franchise-organisatie zal, indien gewenst, vervolgens een stappenplan worden opgesteld aan de hand waarvan eventuele door Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten voorgestelde wijzigingen c.q. verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.