Fictieve dienstbetrekking

Ter instandhouding van de maatschappelijke identiteit en reputatie van de franchiseorganisatie kan de franchisegever allerlei restricties aan de franchisenemers opleggen. Dit betekent dat er weinig ruimte kan bestaan voor eigen initiatief van de franchisenemer. De franchisegever kan dan (onbedoeld) in zekere zin in een enigszins directieve (sturende) relatie tot de franchisenemers komen te staan, die deels verplicht kunnen worden tot bepaald handelen of nalaten. De vraag is in hoeverre een franchisenemer onder deze omstandigheden nog zelfstandig ondernemer is of dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Verkapte werkgevers/werknemers/relaties. Dat is een vraag met mogelijk zeer vergaande consequenties, nu een ontkennend antwoord een mogelijke verplichting voor zowel franchisegever als franchisenemer impliceert premies af te dragen in het kader van de sociale verzekeringswetgeving en wezenlijk een andere belastingtechnische beoordeling kan inhouden.

Bij de beoordeling van de zelfstandigheid van franchisenemers wordt door de relevante uitvoeringsinstelling (UWV)  en/of belastingdienst als een van de criteria voor de aanwezigheid van een fictieve dienstbetrekking gehanteerd de vraag of er al dan niet sprake is van een verplichting tot persoonlijke arbeidsverrichting. Door UWV/ fiscus wordt dan nader bekeken of er bijvoorbeeld sprake is van de persoonlijke verplichting de werkzaam te verrichten. Indien in de franchise-overeenkomst echter uitdrukkelijk is opgenomen dat de franchisenemer niet verplicht is de werkzaamheden persoonlijk uit te voeren en de franchisenemer bovendien personeel in dienst heeft, kan dit ter voordelen strekken van de franchisegever, doorslaggevend is dit echter niet.

Daarnaast zullen UWV/fiscus de franchise-relatie toetsen op tal van andere criteria van een fictieve dienstbetrekking, ondermeer de gehoudenheid tot loonbetaling en de aanwezigheid van een gezagsverhouding.

Om te voorkomen dat UWV/fiscus achteraf het standpunt inneemt dat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking met alle gevolgen van dien, is het raadzaam om iedere franchise-overeenkomst vooraf goed op te letten.

Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten assisteert u graag bij deze toetsing.