Mededinging

Voor zowel franchisegevers als franchisenemers lijkt het mededingingsrecht in veel gevallen een ‘ver van hun bed show’, maar bij de afspraken die zij maken dient wel degelijk met het mededingingsrecht rekening te worden gehouden, in het bijzonder met het kartelverbod. Elke franchiseovereenkomst bevat immers bepalingen die mededingingsrechtelijk gevoelig kunnen liggen zoals bedingen met betrekking tot:

  • non-concurrentie;gedurende en na de looptijd van de franchiseovereenkomst;
  • exclusieve afname van meer dan 80%;
  • verdeling van marktgebieden;
  • prijsstelling van producten of diensten;
  • internetverkoop;
  • koopoptierechten van de franchisegever;

Het is van groot belang om rekening te houden met het mededingingsrecht, gelet op de verregaande consequenties, indien een franchiseovereenkomst of bepaalde afspraken daarin dan wel de uitvoering daarvan niet in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht. Dit kan nietigheid van de bepaling of de hele franchiseovereenkomst tot gevolg hebben, waardoor deze deels of in het geheel niet meer van toepassing is tussen partijen. Daarnaast kunnen aan franchisegevers en franchisenemers hoge boetes worden opgelegd bij (ernstige) overtredingen van het mededingingsrecht.

Bovenstaande risico’s kunnen voorkomen worden door, voorafgaand bij het aangaan van de franchiseovereenkomst, stil te staan het mededingingsrecht. Zo bieden voor franchiseovereenkomsten (en andere distributieovereenkomsten) Europese wetgeving en richtlijnen voor veel afspraken veilige kaders. Als franchisegevers binnen deze kaders opereren, dan zijn de afspraken vrijgesteld van het kartelverbod.

De praktijk leert echter dat niet alle franchisegevers volledig binnen deze kaders (willen) blijven, hetgeen overigens niet meteen betekent dat de afspraken nietig zijn. Daarnaast worden de kaders periodiek bijgesteld door jurisprudentie en herzieningen van wetgeving en richtlijnen. Voor zowel franchisegevers als franchisenemers is het daarom raadzaam om hiervan bewust te zijn en bij twijfel hierover advies in te winnen.