Huurrecht en franchise

Huurrecht en franchise

Huur en Franchise zijn zoals peper en zout, een (bijna) onafscheidelijk tweetal. Maar pas op: voor Franchise en Huur gelden verschillende wettelijke regimes, waarmee je bij het opstellen van een franchise- en/of huurovereenkomst rekening moet houden.

Huur- versus franchiseovereenkomst

In franchise-relaties wordt meestal door de franchisegever bedrijfsruimte ter beschikking gesteld, zodat de franchisegever de controle houdt over de locaties. Vaak gebeurt dit via een afzonderlijke (onder)huurovereenkomst.

Uitganspunt hierbij is dat op de onderhuurovereenkomst huurbeschermingsbepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Die bepalingen zijn dwingend van toepassing en kan je vaak niet “weg contracteren”, waardoor (bijvoorbeeld) de situatie kan ontstaan dat je wel de franchiseovereenkomst kan ontbinden, maar de (onder)huurovereenkomst niet. Bovendien is in het huurrecht bedrijfsruimte sprake van een wettelijke looptijd van 5 + 5 jaar en ook daar kan niet ten nadele van de huurder van worden afgeweken.

Koppeling tussen huur- en franchiseovereenkomst

Om die onzekerheid te verkleinen hebben franchisegever en franchisenemer de mogelijkheid om een “koppelingsbeding” in de huurovereenkomst (en de franchiseovereenkomst) op te nemen. Daarin neem je op dat de huurovereenkomst eindigt als de franchiseovereenkomst eindigt en (indien van toepassing) dat de looptijd van de huurovereenkomst gelijk is aan die van de franchiseovereenkomst. Om nog meer zekerheid over geldigheid van het koppelingsbeding te krijgen kan je het ter goedkeuring voorleggen aan de kantonrechter.

De kantonrechter zal dat verzoek niet automatisch inwilligen. De kantonrechter zal daarbij afwegen of de positie van de huurder niet wezenlijk wordt aangetast en of de maatschappelijke positie van huurder in vergelijking met die van de verhuurder zodanig is dat hij de bescherming van het semi-dwingend huurrecht in redelijkheid niet behoeft.

Ludwig & Van Dam franchiseadvocaten hebben een grote expertise op dit gebied. Ben je als franchisegever en/of franchisenemer in onderhandeling of bezig met het opstellen van huurovereenkomst, laat het ons weten. We adviseren je daarin graag.