Rechtspraak

 • 11-05-2022
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2022:2364

  Vordering betaling contractuele boete franchiseovereenkomst in verband met overtreding non-concurrentiebeding, geheimhoudingsclausule e.o tevens vordering nakoming franchiseovereenkomst. Gedeeltelijke toewijzing, matiging boete.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 10-05-2022
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2022:3672

  In vervolg op Hoge Raad 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1917; reikwijdte verwijzing na cassatie. Schorsing na faillissement (artikelen 25-29 Fw).
  Geen dwaling bij franchiseovereenkomst op grond van omzetprognose; ook geen toerekenbare tekortkoming/onrechtmatige daad/bedrog/misleiding/onvoorziene omstandigheden/geen strijd met artikel 6 lid 1 Mededingingswet/geen strijd met de artikelen 6:233,6…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 01-04-2022
  Rechtbank Overijssel | ECLI:NL:RBOVE:2022:1130

  Klacht m.b.t. bewindvoerder. Verbod voor bewindvoerderskantoor om bewindvoerder binnen haar organisatie bewindvoerderswerkzaamheden te laten verrichten vanwege gedragingen, te weten het niet (op eerste aanvraag) openheid van zaken geven naar kantonrechter en franchisegever, het niet naar waarheid verklaren, het niet aanvragen van machtiging , het vermengen van zakelijke- en privébelangen, terwi…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 22-03-2022
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2022:2245

  Afwikkeling franchiserelatie. Geen beëindigingsovereenkomst gesloten. Geen vergoeding voor materiële vaste activa of goodwill.
  Rentevergoeding op basis van franchiseovereenkomst.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 08-02-2022
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2022:312

  Geding na verwijzing door de Hoge Raad inzake een geschil met betrekking tot een huur- en franchiseovereenkomst. Kern van het geschil na verwijzing is of verhuurder zich terecht kan beroepen op de exoneratiebedingen die in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 04-02-2022
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2022:993

  Kort geding. Relatieve bevoegdheid voorzieningenrechter. Non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst. Partner heeft onderneming voormalig franchisenemer overgenomen. Geen overtreding non-concurrentiebeding door voormalig franchisenemer, geen profiteren van wanprestatie of anderszins onrechtmatig handelen door partner.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 02-02-2022
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2022:793

  beëindiging franchiserelatie – beëindiging door vaststellingsovereenkomst c.q, opzegging – stellige ontkenning handtekening onder vaststellingsovereenkomst (159 lid 2 Rv) – gevolgen bij beëindiging door opzegging – bewijsopdracht

  Volledige uitspraak bekijken

 • 02-02-2022
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2022:585

  Uitleg franchiseovereenkomst. De overeenkomst is rechtsgeldig ontbonden door franchisegever. Franchisenemer is geen franchise fee verschuldigd over de periode waarin de overeenkomst had kunnen worden voortgezet. Geen sprake van onrechtmatige uitlatingen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 05-01-2022
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2022:1

  Volksbank wijzigt intermediairovereenkomst met circa 500 zelfstandig adviseurs in franchise. Gebruikmaking van die wijzigingsbevoegdheid is jegens de 25 adviseurs in deze procedure naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 29-12-2021
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2021:6284

  Opzegging door supermarktketen van franchiseovereenkomst met exploitant supermarkt niet onrechtmatig tegenover verhuurder bedrijfspand waarin supermarkt wordt geëxploiteerd. Geen sprake van samenhang tussen franchiseovereenkomst en huurovereenkomst, waardoor zich niet situatie voordoet als in HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069 of HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1355. Supermarktketen …

  Volledige uitspraak bekijken

 • 22-12-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:13108

  Tussenvonnis. Beëindiging franchiseovereenkomst. Overname onderneming en goodwillvergoeding. Non-concurrentiebeding en relatieverbod. Overgangsrecht. Deskundigenbericht.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 08-12-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:12693

  Geschil over exploitatievergoeding tussen franchisegever en supermarkthouder. Als na afloop van de looptijd van de afspraken over meerjarige samenwerking, tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt over voortzetting van die meerjarige samenwerking maar feitelijk nog méér dan een jaar op dezelfde voet is voortgegaan, is dan ook de jaarlijkse exploitatievergoeding nog verschuldigd? Uitleg…

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina