Rechtspraak

 • 11-10-2021
  Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2021:9174

  Afwijkend huurbeding in combinatie met franchiseovereenkomst. Rechten huurder worden niet meer aangetast door goedkeuring dan bij onthouding ervan. Geldt niet voor alle ‘opvolgende’ franchiseovereenkomsten.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 14-09-2021
  Rechtbank Oost-Brabant | ECLI:NL:RBOBR:2021:4983

  Kort geding. Geschil over franchiseovereenkomst. Vordering tot afgifte bescheiden in conventie afgewezen. Gebrek aan spoedeisend belang. Onvoldoende aannemelijk dat bescheiden niet al zijn verstrekt. Onduidelijk of gedaagde ze nu nog heeft. Opheffen beslag in reconventie afgewezen. Niet summierlijk ondeugdelijkheid vordering aangetoond. Belangenafweging in voordeel beslaglegger.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 30-06-2021
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2021:2840

  Kort geding. Franchisegever moet aanbod tot sluiten franchiseovereenkomst dat is gedaan in het kader van het verstrekken van het precontractuele informatiepakket gestand doen. Artikel 7:913 en 914 BW.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 24-06-2021
  Rechtbank Overijssel | ECLI:NL:RBOVE:2021:2631

  Taxi- en touringcarbedrijf vraagt in kort geding om toegelaten te worden tot een klankbordgroep, bestaande uit franchisenemers en die de franchisegever van advies voorziet, omdat de opzegging van het lidmaatschap van de klankbordgroep niet rechtsgeldig is. Geen spoedeisend belang, vordering afgewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 18-06-2021
  Hoge Raad | ECLI:NL:HR:2021:957

  Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewij…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 18-06-2021
  Hoge Raad | ECLI:NL:HR:2021:957

  Verbintenissenrecht. Procesrecht. Geschil over financiële afrekening tussen franchisegever (supermarktketen) en ruim 240 franchisenemers en de vereniging van franchisenemers. Hof wijst vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers af. Klachten over de gehanteerde maatstaf bij de uitleg van de franchiseovereenkomst, over de uitleg van daarin gehanteerde begrippen en over het passeren van bewij…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 16-06-2021
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2021:2468

  Einde franchiseovereenkomst. Vordering in conventie tot veroordeling franchisegever tot betaling van schadevergoeding aan franchisenemer vanwege advertentie voor opvolgend ondernemer afgewezen. Vordering in reconventie tot vergoeding contractuele boetes op grond van schending non-concurrentiebeding door franchisenemer toegewezen. Franchisenemer heeft tijdens en direct na afloop van de overeenko…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 09-06-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:5502

  Franchiseovereenkomst. Gestelde tekortkoming in nakoming franchiseovereenkomst. Verplichtingen franchisegever. Inspanningsverplichting of resultaatsverplichting? Vorderingen afgewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 02-06-2021
  Rechtbank Midden-Nederland | ECLI:NL:RBMNE:2021:2245

  Vernietiging franchiseovereenkomst op grond van dwaling. Onjuiste (omzet- en winst)prognose. Schadevergoedingsplicht franchisegever.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 31-05-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:4734

  Kort geding. Verzekeringszaak. Geschil over schade en verzekeringsdekking n.a.v. gedwongen sluitingen van winkels HEMA-franchisenemers als gevolg van coronapandemie. Uitleg van clausule in polisvoorwaarden. Polisvoorwaarden als geheel worden niet bij uitleg betrokken, omdat clausule daaraan pas later is toegevoegd n.a.v. het schietincident in Alphen a/d Rijn. Bewoordingen tekst leiden tot toewi…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 19-05-2021
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2021:3439

  Geschil tusen franschisegever en franchisenemer.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 18-05-2021
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2021:4704

  In hoeverre zijn partijen bij inkooporganisatie van keukens gehouden aan in overeenkomst opgenomen afspraken nadat een partij nieuwe inkooporganisatie heeft opgezet. Na HR-verwijzing wijst het hof de vorderingen inzake de gederfde commissariaatinkomsten en franchise-inkomsten op andere gronden opnieuw af. Bewijsopdracht inzake vordering inzake oprichtersfee (uitleg).

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina