Rechtspraak

 • 10-06-2024
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2024:9218

  Toewijzing vorderingen in kort geding. Kwalificatie overeenkomst als franchiseovereenkomst. Nietigheid concurrentiebeding. Recht op leads.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 15-05-2024
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2024:4598

  Franchise. Schending standstill-verplichting (art. 7:914 BW). Afwijking ten nadele van franchisenemer. Vernietiging franchise-overeenkomst. Ongedaanmaking op grond van onverschuldigde betaling. Verrekening met waarde die de geleverde diensten voor de franchisenemer heeft gehad (art. 6:210 BW). Onrechtmatige daad wegens handelen in strijd met wettelijke verplichting. Verwijzing naar schadestaatp…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 01-05-2024
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2024:7220

  Kort geding; vorderingen tot nakoming (franchise)overeenkomsten en tot staken onrechtmatige concurrentie afgewezen. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt uit te sluiten dat in de bodemprocedure het beroep op vernietiging van de diverse overeenkomsten slaagt, omdat eiseressen niet hebben voldaan aan de op hen rustende precontractuele informatieverplichting. Verder acht de voorzieningenr…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 19-04-2024
  Hoge Raad | ECLI:NL:HR:2024:630

  Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht. Afwijzing schadevergoedingsvorderingen voor gederfde commissaris- en franchisevergoeding, omdat beroep op nakoming van overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Diverse klachten tegen dit oordeel. Vervolg op HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 09-04-2024
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2024:2397

  Hoger beroep van ECLI:NL:RBGEL:2022:2364; einde van franchiseovereenkomst; geen beëindiging met onderling goedvinden; gevolgen coronacrisis; schending van non-concurrentiebeding en van geheimhoudingsbeding; matiging contractuele boetes

  Artikelen
  6:94 lid 1 en 258 lid 1 en
  7:911-922 BW en
  68a en 209 Ow NBW.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 26-03-2024
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2024:1035

  nakoming verplichtingen uit huur- en franchiseovereenkomst

  Volledige uitspraak bekijken

 • 06-03-2024
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2024:1221

  Geschil tussen franchisenemer en bindend adviseur die de koopprijs van de supermarkt moest vaststellen. De adviseur heeft geweigerd een transactiedatum vast te stellen, dat is een tekortkoming. Daarnaast heeft de adviseur het adviestraject erg lang laten duren. Er is echter geen causaal verband tussen de verwijten aan de adviseur en de gestelde schade. De vorderingen in conventie worden afgewez…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 06-03-2024
  Rechtbank Den Haag | ECLI:NL:RBDHA:2024:2953

  10711989 RL23-15649

  Eindvonnis na eerder tussenvonnis. In het tussenvonnis is reeds geoordeeld dat gedaagde sub 1 was gerechtigd tot partiële ontbinding van de met eiseres sub 3 gesloten franchiseovereenkomst. Deze franchiseovereenkomst hangt nauw feitelijk-economisch samen met (i) de huurovereenkomst tussen gedaagde sub 1 en eiser sub 2 met betrekking tot een winkelruimte en (ii) de koopovere…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 28-02-2024
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2024:1129

  Vervolg op ECLI:NL:RBGEL:2023:5198. Eiseres in conventie heeft schade na ontbinding franchiseovereenkomst voldoende onderbouwd. Toewijzing vordering in conventie en afwijzing vordering in reconventie.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 21-02-2024
  Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2024:2728

  Huur en franchise. Betrokkenheid franchisenemer bij concurrerende onderneming. Overtreding non-concurrentiebeding. Boete. Betalingsachterstand.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 21-02-2024
  Rechtbank Amsterdam | ECLI:NL:RBAMS:2024:809

  Franchiseovereenkomst; verlenging; contractsduur; bepaalde tijd; onbepaalde tijd; opzegging; redelijkheid en billijkheid; goed franchisegeverschap; tekortkoming.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 06-02-2024
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2024:870

  Wijziging franchiseovereenkomst. Uitleg wijzigingsbeding en regeling collectieve opzegging. Vraag of beding onredelijk bezwarende karakter heeft en of het beroep op het wijzigingsbeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina