Rechtspraak

 • 03-05-2021
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2021:2311

  Gecombineerde verzoeken 202 Rv (voorlopig deskundigenbericht) en 843a Rv (exhibitieplicht) in franchisegeschil. Beide verzoeken afgewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 16-03-2021
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch | ECLI:NL:GHSHE:2021:746

  omvang schadevergoeding na opzegging franchiseovereenkomst, welke opzegging (gelet op de gehanteerde termijn en de wijze waarop de opzegging financieel en anderszins is afgewikkeld) een tekortkoming van de franchisegever oplevert (en een onrechtmatige daad van een bij de opzegging betrokken andere vennootschap die deel uitmaakt van hetzelfde concern als de franchisegever); uitvoerbaar bij voorr…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 09-03-2021
  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | ECLI:NL:GHARL:2021:2263

  Pensioenrecht. Activiteiten franchisenemers, behorende pizza-keten, vallen onder Verplichtstellingsbesluit Detailhandel.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 24-02-2021
  Rechtbank Overijssel | ECLI:NL:RBOVE:2021:877

  Geschil tussen franchisegever en (ex-)franchisenemer. De franchiseovereenkomst tussen partijen is door franchisegever opgezegd. Franchisegever verlangt nu nakoming van het non-concurrentie- en relatiebeding. De voorzieningenrechter overweegt dat dat een non-concurrentiebeding en een relatiebeding in een franchiseovereenkomst, als waarvan in dit geding sprake is, er primair toe strekken de franc…

  Volledige uitspraak bekijken

 • 11-02-2021
  Rechtbank Noord-Holland | ECLI:NL:RBNHO:2021:2356

  Concurrentiebeding in agentenovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Voor invulling maatstaf aansluiting bij Wet franchise. Gelet op o.a. duur, leeftijd, enige inkomstenbron schorsing concurrentiebeding voor een jaar.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 28-01-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:637

  Uitwerking franchise-overeenkomst met verplichte leverancier; substantiëringsplicht art 21 jo 111 Rv; verrekening; uitstellen opeisbaarheid veroordeling; art 3:53 lid 2 BW geheel of ten dele buitenwerkingstelling terugwerkende kracht vernietiging; geen salarispunt voor dagvaarding

  Volledige uitspraak bekijken

 • 20-01-2021
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:657

  Geen schending door franchisenemer van non-concurrentiebeding in franchiseovereenkomst.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 02-12-2020
  Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2020:11356

  Aanvaarding franchiseovereenkomst. Provisionele vordering ex artikel 223 RV. Sluiting vestigingen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 22-10-2020
  Rechtbank Gelderland | ECLI:NL:RBGEL:2020:5763

  Mede gelet op beperkingen van een kort geding procedure is onvoldoende aannemelijk geworden dat voormalig franchisenemer in strijd met de franchiseovereenkomst (pop-up) pepernotenwinkels exploiteert.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 20-10-2020
  Rechtbank Noord-Nederland | ECLI:NL:RBNNE:2020:3514

  Franchisenemer vordert vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling ter zake van de te behalen omzet dan wel ontbinding van die overeenkomst wegens wanprestatie. Beide vorderingen worden afgewezen. De reconventionele vordering van de franchisegever tot betaling van schadevergoeding dan wel franchisefee wordt deels toegewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 20-10-2020
  Rechtbank Noord-Nederland | ECLI:NL:RBNNE:2020:3514

  Franchisenemer vordert vernietiging franchiseovereenkomst wegens dwaling ter zake van de te behalen omzet dan wel ontbinding van die overeenkomst wegens wanprestatie. Beide vorderingen worden afgewezen. De reconventionele vordering van de franchisegever tot betaling van schadevergoeding dan wel franchisefee wordt deels toegewezen.

  Volledige uitspraak bekijken

 • 15-10-2020
  Rechtbank Oost-Brabant | ECLI:NL:RBOBR:2020:4990

  Reisurenregeling waarbij een franchise van 1u per dag op reisuren in mindering wordt gebracht is ism art. 44 CAO Metaal en Techniek, Technisch Installatiebedrijf en daarom nietig ogv art. 12 Wet CAO. Veroordeling wg tot betaling van ten onrechte ingehouden reisuren geclausuleerd toewijsbaar, dus voor zover wnrs hierop aanspraak kunnen en willen maken (ECLI:NL:HR:2018:980).

  Volledige uitspraak bekijken

     Volgende pagina