PRIVACY STATEMENT LUDWIG & VAN DAM ADVOCATEN

Ludwig &Van Dam Advocaten, gevestigd aan de Parklaan 44te (3016 BC)Rotterdamen ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24478261, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaringen zal deze zorgvuldig en in overeenstemming met de wet verwerken.

Contactgegevens:
Parklaan 44
3016 BC Rotterdam
+31 10-24 15 777
www.ludwigvandam.nl
info@ludwigvandam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ludwig & Van Dam Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten, omdat u deze zelf aan ons verstrektof omdatLudwig & Van Dam Advocaten deze gegevens in het kader van haar dienstverlening van derden verkrijgt, bijvoorbeeld van haar cliënten of wederpartij of uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het kadaster.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

−Voor-en achternaam;
−Bedrijfsnaam;
−Titel;
−Geslacht;
−Geboortedatum;
−Geboorteplaats;
−Adresgegevens;
−Telefoonnummer;
−E-mailadres;
−IP-adres;
−Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
−Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ludwig & Van Damheeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Indien ter uitvoering van onze overeenkomst van opdracht alsnog bijzondere persoonsgegevens verwerkt zullen worden zal zulks conform de regels van de AVG geschieden. Evenmin beoogt Ludwig & Van Dam gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16jaaris. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ludwigvandam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ludwig &Van Dam Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

−Het uitvoeren van de in uw opdracht te verrichten werkzaamheden en het dienaangaande verlenen van (juridische) bijstand.
−Verzenden van onze nieuwsbriefen overige marketing-en communicatiedoeleinden.
−U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
−U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
−Het declareren van onze werkzaamheden en het afhandelen van uw betaling.
−Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
−Het beoordelenvan geschiktheid voor een tijdelijke of vaste functie.

De rechtsgrondslagvoor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die Ludwig & Van Dam Advocaten met u sluit, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en behartiging van gerechtvaardigde belangen van Ludwig & Van Dam Advocaten en van haar cliënten en derden. Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief vraagt Ludwig & Van Dam Advocaten voorts uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ludwig & Van Dam Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ludwig & Van Dam Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en deeltdeze uitsluitend indien dit nodig is voor een van de hierboven genoemde verwerkingsdoeleindenof om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ludwig & Van Dam Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ludwig & Van Dam Advocaten gebruikt geen cookies,maar alsal gebruik gemaakt zal worden van cookies betreft het alleen technische en functionele cookies,alsmedeanalytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ludwig &Van Dam Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezittenin een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ludwigvandam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ludwig &Van Dam Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ludwig &Van Dam Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onsvia info@ludwigvandam.nl.