Privacy– en Cookieverklaring

In het kader van de dienstverlening van Ludwig & Van Dam Advocaten B.V. (“Ludwig & Van Dam”) worden persoonsgegevens verwerkt. Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van Ludwig & Van Dam kwalificeert Ludwig & Van Dam als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). De contactgegevens van Ludwig & Van Dam treft u hieronder aan:

Ludwig & Van Dam Advocaten B.V.
Parklaan 44
3016 BC Rotterdam
010 – 241 57 77
info@ludwigvandam.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Ludwig & Van Dam?

Cliënten

Ludwig & Van Dam kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) cliënten verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door cliënt verstrekt;
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door cliënt verstrekt;
 • Gegevens met het oog op de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en derden, zoals door cliënt, een wederpartij en/of een derde verstrekt of uit openbare bron is verkregen, zie ook hierna onder “Derden”;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door cliënt is verstrekt;
 • Andere gegevens die uit openbare bron (zoals het Handelsregister, de Kamer van Koophandel en het Kadaster) zijn verkregen of door derden aan ons zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil;
 • Andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving, de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten te voldoen, zoals onder bepaalde omstandigheden het verwerken van bepaalde gegevens omtrent een identiteitsbewijs en het bijhouden van een oud-cliëntenlijst.

 

Leveranciers

Ludwig & Van Dam kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie Ludwig & Van Dam producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers (hierna: “leveranciers”) verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt;
 • Andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

 

Sollicitanten

Ludwig & Van Dam kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van sollicitanten verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), zoals door sollicitant verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door sollicitant verstrekt;
 • Nationaliteit, geboortedatum zoals door sollicitant verstrekt;
 • Beschikbaarheid, CV en arbeidsverleden, opleidingshistorie (kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften), motivatiebrief zoals door sollicitant verstrekt;
 • Referenties zoals door sollicitant of referent verstrekt, gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is, aantekeningen sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met sollicitant.

 

Derden

Ludwig & Van Dam verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden (zoals personen niet-zijnde cliënten waarvan persoonsgegevens in de dossiers voorkomen, advocaten en andere adviseurs met wie Ludwig & Van Dam contact heeft):

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats), voor zover aan Ludwig & Van Dam bekend gemaakt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), voor zover aan Ludwig & Van Dam bekend gemaakt;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan de website https://www.ludwigvandam.nl/ waaronder het IP-adres, zoals hierna nader uiteengezet onder “Cookies”;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door cliënten, wederpartijen of derden aan Ludwig & Van Dam zijn verstrekt in het kader van de behandeling van een zaak of de beslechting van een geschil.

 

 

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt Ludwig & Van Dam uw persoonsgegevens?

 Ludwig & Van Dam verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigd belangen of de belangen van een derde;
 4. Met uw

Wanneer Ludwig & Van Dam uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Ludwig & Van Dam deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Ludwig & Van Dam wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

Ludwig & Van Dam gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) Ludwig & Van Dam dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van het identificeren van de cliënt en het verrichten van een conflict check om belangenverstrengeling te voorkomen (a, b en c: het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening, het voldoen aan de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten);
 • voor de administratie van Ludwig & Van Dam, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening (a, b en c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en om aan de Verordening op de advocatuur te voldoen);
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en voor het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze website (c: het belang om u een geoptimaliseerde website aan te kunnen bieden);
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrieven; (a, b, c: het belang om de diensten van Ludwig & Van Dam onder de aandacht van bestaande klanten te brengen, d);
 • voor het behandelen van uw sollicitatie (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om te beoordelen of u geschikt bent voor de openstaande vacature en d: toestemming indien u langer in portefeuille wenst te blijven, zie: “Hoelang bewaart Ludwig & Van Dam uw persoonsgegevens?”);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen met inbegrip van de Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

 

Aan wie verstrekt Ludwig & Van Dam uw persoonsgegevens?

 Ludwig & Van Dam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacy- en Cookieverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt Ludwig & Van Dam er voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door Ludwig & Van Dam ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u denken aan accountants, notarissen en partijen die worden ingeschakeld voor het afgeven van een opinie of een deskundigenrapport.

Ludwig & Van Dam kan persoonsgegevens van cliënten, leveranciers, sollicitanten en derden delen met:

 • Leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, koeriersdiensten, vertaalbureaus, accountants etc.);
 • Wederpartijen, andere advocaten of adviseurs in het kader van de dienstverlening;
 • Gerechten en overheidsinstellingen;
 • Onze rechtsopvolger(s) ingeval Ludwig & Van Dam wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • Andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Ten behoeve van de dienstverlening kan Ludwig & Van Dam persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal Ludwig & Van Dam erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

 

Cookies

 Onze website www.ludwigvandam.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna gezamenlijk: “apparaat”) worden geplaatst en worden uitgelezen als u onze website gebruikt. Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten cookies die op onze website worden gebruikt.

Functionele cookies

 Ludwig & Van Dam maakt gebruik van functionele cookies, ook wel bekend als noodzakelijke cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.

Wij gebruiken de volgende functionele cookies:

Naam Doel Duur
privacy_embeds Deze cookie onthoudt dat wij u via de cookiebanner hebben geïnformeerd over het feit dat wij functionele en analytische cookies gebruiken op onze website. 30 dagen

 

Analytische cookies

Om goed in staat te zijn om onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoekers en u een prettige website-ervaring te bieden, maken wij gebruik van analytische cookies.

Ludwig & Van Dam gebruikt Google Analytics van Google LLC (“Google”). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. We ontvangen daarvoor informatie over hoe u onze website gebruikt en ermee communiceert, de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven en de hoeveelheid tijd die u op onze website doorbrengt. We verzamelen ook basisinformatie die betrekking heeft op het verzoek dat vanuit uw browser wordt gedaan wanneer u onze website bezoekt. Het kan hierbij gaan om informatie over welk apparaat en browsertype u gebruikt, de schermresolutie van uw apparaat, het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en tijd van uw laatste bezoek, de duur van uw bezoek, de tijdstempel van het browserverzoek, uw IP-adres en basis HTTP-headerinformatie (zoals verwijzings-URL en user-agent), informatie over de website die u eerder hebt bezocht, evenals demografische en geografische informatie. We gebruiken Google Tag Manager om cookies en scripts te plaatsen en te beheren.

We volgen de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden tot een specifieke bezoeker) en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben uitgeschakeld.

Daarnaast heeft Ludwig & Van Dam een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

Naam Doel Duur
_ga Deze cookie wordt geplaatst om statistieken over de website te verzamelen met als doel verbetering van het gebruiksgemak. 24 maanden
_gid Deze cookie wordt gebruikt om verschillende gebruikers van de website te kunnen onderscheiden. 1 dag
_gat Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te reguleren om zo de efficiëntie van netwerkoproepen te verhogen. 1 dag

 

Cookies verwijderen

Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Bekijk de cookie-instellingen die beschikbaar zijn in uw specifieke webbrowser(s) voor meer informatie. De onderstaande links brengen u rechtstreeks naar de handleidingen van veelgebruikte browsers:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari en u vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.
Opera

Ook kunt u, indien u niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond, via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.

 

Hoelang bewaart Ludwig & Van Dam uw persoonsgegevens?

Ludwig & Van Dam bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacy- en Cookieverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteert Ludwig & Van Dam de volgende bewaartermijnen:

 • De dossiers van de door Ludwig & Van Dam behandelde zaken worden conform de Handleiding Archivering op het Advocatenkantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten gedurende ten minste vijf jaar (en langer indien wettelijk noodzakelijk) bewaard.
 • De persoonsgegevens die in het kader van de Kantoorklachtenregeling worden verwerkt, worden uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure is afgehandeld, verwijderd.
 • Wanneer u onze nieuwsbrief ontvangt, verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens zolang als u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Als u geen prijs meer stelt op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven via de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief te vinden is of via de contactgegevens zoals bovenaan in deze Privacy- en Cookieverklaring zijn opgenomen.
 • De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan Ludwig & Van Dam verstrekt worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Wanneer u in dienst treedt bij Ludwig & Van Dam zullen uw persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op Ludwig & Van Dam ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan Ludwig & Van Dam de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen aangaande het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar de sectie “Cookies” in deze Privacy- en Cookieverklaring.

 

Beveiliging

 Ludwig & Van Dam heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via info@ludwigvandam.nl.

 

Uw privacyrechten

 U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Ludwig & Van Dam:

 • het recht om te verzoeken of Ludwig & Van Dam persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Ludwig & Van Dam maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met Ludwig & Van Dam opnemen via info@ludwigvandam.nl of per post via de contactgegevens zoals aan het begin van deze Privacy- en Cookieverklaring vermeld.

Om te voorkomen dat Ludwig & Van Dam informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan Ludwig & Van Dam om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert Ludwig & Van Dam u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of Ludwig & Van Dam aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal Ludwig & Van Dam u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan Ludwig & Van Dam onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal Ludwig & Van Dam u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ludwig & Van Dam, dan probeert Ludwig & Van Dam hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

 

Wijzigingen

Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 februari 2022. Ludwig & Van Dam behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en Cookieverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacy- en Cookieverklaring zal steeds op de website www.ludwigvandam.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft Ludwig & Van Dam er naar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.