Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert staatssecretaris Keijzer over Wet Franchise

Het ATR adviseert het wetsvoorstel pas in te dienen nadat met aantal adviespunten rekening is gehouden. Het advies is bijzonder lezenswaardig en is te raadplegen via de link: https://www.atr-regeldruk.nl/wp-content/uploads/2019/02/30-U010-Ministerie-van-EZK-Wet-franchise-w.g.pdf

Kort samengevat wordt allereerst geadviseerd franchisegevers en franchisenemers actief te informeren over deze wetswijziging. Nu uit de inmiddels gesloten consultatie blijkt dat deze aan een groot deel van de branche voorbij is gegaan lijkt dit een bijzonder nuttig advies. Voorts wordt geadviseerd de effectiviteit van de wet te monitoren en een evaluatiebepaling in de wet op te nemen. Nu de franchiseovereenkomst zal verhuizen van een onbenoemde naar een benoemde overeenkomst lijkt ook dit een welkome toevoeging aan het wetsvoorstel. Voorts vraagt het ATR aandacht voor de overgangstermijn. Daarnaast vraagt het ATR meer duiding te geven en definities op te nemen terzake in het wetsvoorstel nog niet nader ingevulde begrippen zoals bijvoorbeeld “ goed franchisegever- en franchisenemerschap “aanzienlijke gevolgen” etc. Het ATR beveelt eveneens aan om best practices inzake goodwillberekeningen actief te communiceren zodat partijen voor het sluiten van de franchiseovereenkomst weten waar zij aan toe zijn. Tot slot adviseert het ATR voorbeelden op te nemen van wat onder “in het handelsverkeer gebruikelijke voorwaarden” wordt verstaan.

Kort samengevat is het ATR van mening dat de voorgenomen wetgeving op onderdelen nog onvoldoende concreet en bekend is om in de rechtspraktijk, dan wel preventief, het gewenste effect te sorteren, te weten een meer evenwichtige franchisebranche. Wij zijn bijzonder benieuwd in hoeverre het ministerie rekening met het advies van het ATR.

Mr.  J. Sterk  – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar sterk@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant