Controle en begeleiding

Met enige regelmaat komen in de praktijk situaties voor waarin een franchisenemer, zoals dat zo mooi heet, om hem moverende redenen ophoudt met het betalen van franchisefee, leveranties en soms zelfs ook huur aan zijn franchisegever. Dat kan geschieden in de vorm van het domweg niet meer betalen van facturen binnen de daarvoor gestelde termijnen, doch ook door het uitvoeren van zogenaamde storneringen in geval van automatische betalingsregelingen.

Natuurlijk kan een franchisenemer goede gronden hebben om een keer een betaling wat later te verrichten. Voorts kunnen er natuurlijk goede gronden zijn om een betaling niet te verrichten, bijvoorbeeld wanneer een leverantie niet of foutief is uitgeleverd. De betrokken franchisenemer dient de franchisegever daaromtrent alsdan dan wel tijdig schriftelijk te informeren en aan te kondigen dat hij zijn betaling opschort, onder aanvoering van de redenen daartoe. Non-betaling kan echter ook een sterk waarschuwingssignaal zijn, zeker wanneer dat structurele vormen aanneemt.

Franchisenemers gebruiken het instrument van non-betaling soms als uiting van ontevredenheid over de formule. Een en ander kan ook een indicatie zijn van bedrijfsmoeilijkheden. Wat ook al de reden is, het is in zijn algemeenheid zaak het betalingsgedrag van franchisenemers continue te volgen en, doen zich problemen voor, in een zo vroeg mogelijk stadium daarop actie te ondernemen. In de praktijk komt het nog al eens voor dat franchisenemers hun franchisegever als ware als bank gaan zien en vervolgens al hun financiële verplichtingen nakomen, behalve die aan de franchisegever. Alras ontstaat dan een onoplosbare situatie die uiteindelijk, zeker wanneer het tot een ontbinding van de franchise-overeenkomst komt, tot forse afschrijvingen van de zijde van de franchisegever leidt. Van een kale kip is het immers moeilijk plukken. Hoe hoger de schulden oplopen, hoe moeilijker die situatie later nog is te redresseren.

Het advies is dan ook, nogmaals, het betalingsgedrag van franchisenemers scherp in de gaten te houden en direct op te treden wanneer zich daarin onregelmatigheden voordoen.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant