Overdracht van de franchisegever

In de meeste franchise-overeenkomsten is een uitgebreide overdrachtsregeling opgenomen ten behoeve van de franchisenemer, waarin gedetailleerd is beschreven op welke wijze de franchisenemer desgewenst zijn onderneming aan een derde kan overdragen. Ook de franchisegever kan zijn bedrijf echter overdragen, al is daar in franchise-overeenkomsten veelal niets of weinig over geregeld. Een bepaling die nog wel eens terugkomt is dat het de franchisegever vrij staat zijn onderneming aan een derde over te dragen, mits dat de rechten van de franchisenemers op geen enkele wijze aantast of bezwaart. Dat is natuurlijk ook juist en geeft in een notedop weer waar het te dezen om draait: idealiter merkt een franchisenemer van een overname of verkoop van het bedrijf van de franchisegever niets.

Een en ander impliceert echter wel dat zowel de verkopende als overnemende partij zich dient te realiseren dat aan de rechten van de franchisenemers daadwerkelijk niet mag worden getornd. Dit is overigens een beginsel dat voortvloeit uit het overeenkomstenrecht zelve en dus ook geldt wanneer in de franchise-overeenkomst niet met zoveel woorden een bepaling van die strekking is opgenomen. In de praktijk komt het wel eens voor dat franchise-organisaties aan derden worden overgedragen terwijl er sprake is van conflicten binnen die organisatie tussen de franchisegever en één of meer franchisenemers. Wellicht ten overvloede zij in dat kader opgemerkt dat overdracht van de franchise-organisatie niet het einde van dat conflict impliceert. Het is alsdan van tweeën één: of de overnemende partij neemt met zoveel woorden, kenbaar gemaakt aan de betrokken franchisenemer(s), ook “het conflict mee over”, of de verkopende partij verklaart met zoveel woorden dat hij instaat voor de verdere afwikkeling van dat conflict, in beide gevallen inclusief het afdoen van eventuele schadevergoedingsverplichtingen en dergelijke. Het getuigt in dit kader van goed franchisegeverschap alle franchisenemers, dus ook die bij het conflict betrokken zijn, tijdig van de voorgenomen overdracht, en de consequenties daarvan, alles in de ruimste zin des woords, te informeren, zodat zowel de bedrijfsvoering in brede zin van de franchisenemers, alsook de behandeling en verdere afwikkeling van het conflict als gevolg van de overname geen hinder ondervindt.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant