Zorgplicht franchisegever in de precontractuele fase

De rechtbank Limburg oordeelde op 6 april 2017, ECLI:NL:RBLIM:2016:2843, dat de franchisegever in de precontractuele fase een zorgplicht heeft jegens de aspirant- franchisenemer. Dit houdt in dat de franchisegever ook in de precontractuele fase gehouden is om bijstand en advies te geven aan een aspirant-franchisenemer. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 17 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1607, het vonnis bekrachtigd. 

De aspirant-franchisenemer had met een franchisegever een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Daarin is onder meer opgenomen dat de aspirant-franchisenemer alle gegevens die hem in dit kader ter kennis komen voor derden geheim zal houden en dat de verstrekte informatie niet zodanig gebruikt zal worden dat daardoor de belangen van andere betrokken partijen zullen worden geschaad. 

Vervolgens is aan de aspirant-franchisenemer een exploitatieprognose verstrekt waaruit blijkt dat de brutomarges in de eerste 3 jaren tussen de 27% en 29 % bedragen. Uit navraag bij de franchiseraad blijkt het gemiddelde marges van andere franchisenemers over de 3 voorafgaande jaren tussen 23,3% en 26,9 % te liggen. 

De aspirant-franchisenemer breekt op het laatste moment de onderhandelingen af over het sluiten van een franchiseovereenkomst en contracteert vervolgens met een concurrerende franchisegeversorganisatie. Dit afbreken vond plaats naar aanleiding van het feit dat de brutomarges van andere franchisenemers van deze franchisegever lager bleken te liggen dan aanvankelijk door de franchisegever aan de aspirant-franchisenemer voorgespiegeld was.

De rechtbank had in het vonnis voorop gesteld dat voor de franchisegever een zorgplicht geldt tot het verlenen van bijstand en advies gezien de afhankelijke positie waarin de franchisenemer zal gaan verkeren. Deze zorgplicht geldt volgens de rechtbank ook in de precontractuele fase, zeker in geval als het onderhavige, waarbij de franchisegever een professionele partij is en de aspirant-franchisenemer een startende ondernemer die zich voor het eerst oriënteert op het ondernemerschap c.q. het franchisenemerschap.

Volgens het Gerechtshof spelen de achtergronden van de partijen mede een (beperkte) rol en wordt de visie van de franchisegever overigens ook niet gevolgd in het standpunt dat de aspirant-franchisenemer de onderhandelingen niet had mogen afbreken. Alhoewel partijen samen een geschikt pand gevonden hadden ter exploitatie van  de franchiseonderneming, handelde de aspirant-franchisenemer niet onrechtmatig door aldaar na het afbreken van de onderhandelingen met een concurrerende franchisegeversorganisatie in zee te gaan. 

Uit deze uitspraak blijkt dat, met name in situaties waarin een aspirant-franchisenemer in een afhankelijke positie zal komen te verkeren, de franchisegever zich ervan dient te vergewissen de nodige bijstand en advies te verlenen. Met het sluiten van een intentie- of voorovereenkomst, anders dan slechts een geheimhoudingsovereenkomst, kan de zorgplicht in het onderhandelingstraject gereguleerd worden, hetgeen tot de aanbeveling strekt. 

Mr.  A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat 

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl.

Andere berichten

Verantwoording over franchise-, marketing- en IT-fee’s

Onlangs is een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Midden-Nederland van ...

ROZ-modelcontracten (huur) aangepast: wat zijn de gevolgen voor Franchise-verhoudingen?

Op 10 april 2024 heeft de Raad voor Onroerende Zaken ...

Ga naar de bovenkant