De Europese Erecode inzake franchising: een garantie voor partijen?

Alle nationale franchiseverenigingen, verenigd in de Europese Franchise Federatie, hebben in jaren ’70 van vorige eeuw meegeholpen aan het tot stand komen van een zogenaamde ‘Europese Erecode inzake Franchising’. Het doel van deze Erecode is het formuleren van spelregels waaraan zowel de franchisegever als de franchisenemer dienen te voldoen met als doel “het bevorderen van gezonde en evenwichtige franchise”. De Erecode heeft derhalve als doel het bevorderen van een langdurige en eerlijke samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer.

In de Erecode zijn diverse verplichtingen voor de franchisegever en de franchisenemer opgenomen, zowel ten aanzien van het voortraject, derhalve voordat partijen een franchiseovereenkomst met elkaar hebben gesloten, alsmede voor de periode nadat partijen een franchiseovereenkomst met elkaar hebben gesloten. Ook ter zake de inhoud van de franchiseovereenkomst zijn verplichtingen opgenomen. Een (willekeurige) selectie van hetgeen te lezen is in de Erecode:

de franchisegever dient, voordat zij een franchise formule opzet met franchisenemers, eerst gedurende een redelijke periode het concept met succes te hebben toegepast;de franchisegever dient de franchisenemer gedurende de gehele duur van de franchiseovereenkomst voortdurende commerciële en/of technische ondersteuning te bieden;de franchisenemer dient de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchise formule te onderhouden;de franchisenemer dient aan de franchisegever controleerbare bedrijfsgegevens te overleggen, zodat de ontwikkeling van de franchisenemer kan worden beoordeeld;zowel de franchisegever als de franchisenemer dienen billijkheid te betrachten jegens elkaar;franchisegever en franchisenemer dienen klachten, grieven en geschillen te goeder trouw en met bereidwilligheid op te lossen, door middel van oprechte redelijke, rechtstreekse communicatie.

Hoe weet een (potentiële) franchisenemer in hoeverre een franchisegever zich aan de Erecode committeert? In beginsel zal een franchisegever dit schriftelijk te kennen kunnen geven via allerlei documentatie, zoals de franchiseovereenkomst, informatie op de website of brochures. Voorts zullen franchisegevers, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), zich altijd committeren aan de Erecode. In dat geval zal de franchisegever in ieder geval zijn franchiseovereenkomst dienen af te stemmen op de Erecode.

Van belang is om op te merken dat de Erecode een verzameling richtlijnen is en dus geen wettelijke bepaling waarop een individuele franchisegever of franchisenemer rechtstreeks een beroep kan doen. Wat derhalve te doen als één van partijen de spelregels van de Erecode niet respecteert? In de franchiseovereenkomst kan uitdrukkelijk zijn opgenomen dat partijen zich verplichten om de bepalingen van de Erecode na te leven. Indien dat niet gebeurt, dan kan er sprake zijn van wanprestatie. Ook als de Erecode niet met zoveel woorden in de franchiseovereenkomst is besproken, kan de Erecode gelden als een verzameling van spelregels, zoals die normaal is binnen het franchisen. Het overtreden van de Erecode zou dan als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden. De Erecode kan in beginsel dan ook gezien worden als een nuttige (kwaliteits)garantie.

Kortom, hoewel de Europese Erecode inzake Franchising geen formeel wettelijke bepaling is waar partijen rechtstreeks aanspraak op kunnen maken, zal de Erecode wel een nuttig kader kunnen vormen om te bepalen in hoeverre partijen in hun relatie over en weer aan hun verplichtingen voldoen, dan wel hebben voldaan.

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant