Gebruik van telefoon- en faxnummers na afloop van de

J. van Koetsveld – Franchise advocaat 

In de meeste franchise-overeenkomsten is bepaald dat na beëindiging van de franchise-overeenkomst de voormalige franchisenemer zich aan een concurrentiebeding dient te houden. Een concurrentiebeding geldt normaliter voor een periode van één jaar na beëindiging van de overeenkomst en tenminste voor het vestigingspunt dan wel het voormalige exclusieve rayon van de franchisenemer. Het is de voormalige franchisenemer gedurende die periode meestal niet toegestaan een concurrerend bedrijf als het bedrijf dat hij exploiteerde op grond van de franchise-overeenkomst in het vestigingspunt of in het rayon te exploiteren. Het staat de voormalig franchisenemer vrij om een niet concurrerend bedrijf in het vestigingspunt of in het rayon te exploiteren dan wel een concurrerend bedrijf daarbuiten te gaan exploiteren. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de voormalige franchisenemer zijn bedrijf overdraagt aan een derde, die niet is gebonden aan het concurrentiebeding.

In de hiervoor bedoelde situaties is het tevens van belang wie de telefoon- en faxnummers, hierna te noemen: “nummers”, die voordien door de franchisenemer werden gebruikt na beëindiging van de franchise-overeenkomst mag gebruiken. Het gebruik van de nummers is met name van belang voor bedrijven die hun opdrachten grotendeels of mede via de telefoon of de fax verkrijgen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan financiële dienstverleners, mobiele servicebedrijven en bezorgdiensten. 

Bij het einde van de franchise-overeenkomst kunnen met betrekking tot de nummers drie situaties worden onderscheiden. De eerste betreft de situatie waarin in de franchise-overeenkomst niets is bepaald over het gebruik van de nummers na afloop van de overeenkomst, de tweede ziet op de situatie waarin in de franchise-overeenkomst is bepaald dat de nummers door de voormalige franchisenemer dienen te worden overgedragen aan de franchisegever en tenslotte de situatie waarin de nummers reeds vanaf aanvang van de franchise-overeenkomst eigendom zijn en op naam staan van de franchisegever.

Indien uitdrukkelijk is bepaald dat de nummers aan de franchisegever dienen te worden overgedragen zal dat in de meeste gevallen door de franchisegever kunnen worden afgedwongen. In het geval dat de nummers reeds eigendom zijn van de franchisegever hoeft in feite niets te gebeuren en blijft de franchisegever eigenaar. De situatie waarin niets bepaald is in de franchise-overeenkomst heeft niet per definitie tot gevolg dat de voormalige franchisenemer de nummers in alle gevallen kan blijven gebruiken. 

In een recente uitspraak heeft de Voorzieningenrechter te Assen zich omtrent de laatstgenoemde situatie uitgelaten. In de kwestie die te Assen aan de orde was was sprake van een franchise-overeenkomst met betrekking tot een hypotheek-advies-organisatie. In de franchise-overeenkomst was geen bepaling opgenomen met betrekking tot het gebruik van de nummers na het einde van de overeenkomst. De franchise-overeenkomst was inmiddels beëindigd. De betreffende nummers werden niet door de voormalig franchisenemer zelf gebruikt doch waren overgedragen aan een derde. De derde gebruikte deze nummers voor haar bedrijf dat onder een andere naam eveneens hypotheekadviezen verstrekte. Op het moment dat de Voorzieningenrechter werd verzocht een uitspraak te doen waren de betreffende telefoon- en faxnummers nog in de Gouden Gids vermeld onder de naam van de franchise-organisatie. In kort geding vordert de franchisegever dat de betreffende nummers naar haar worden doorgeschakeld zodat de franchisenemer, dan wel de derde aan wie de nummers zijn overgedragen, daarvan geen gebruik meer kan maken.

De Voorzieningenrechter heeft hieromtrent het volgende beslist: 

“Enerzijds heeft Jonghart B.V. (de overnemer van de nummers) dan ook recht op het gebruik van deze nummers. Anderzijds is aannemelijk dat de huidige situatie tot verwarring bij het publiek aanleiding geeft en dat eiseres (de franchisegever) ten gevolge hiervan schade lijdt. Dit klemt te meer nu gedaagden zich ook bezighouden met financiële dienstverlening. Dit verwarringsgevaar blijft bestaan zolang de betreffende nummers op naam van HYPOTHEEK VISIE, in de Gouden Gids en de Telefoongids staan vermeld. Het is daarom redelijk om het gevorderde van eiseres in zoverre toe te wijzen dat deze verwarring bij het publiek wordt voorkomen.” De Voorzieningenrechter beslist dat de betreffende nummers niet worden doorgeschakeld doch dat door middel van een telefoonbeantwoorder de “beller” de mogelijkheid dient te hebben om te kiezen verbonden te worden met de voormalige franchisegever of de overnemer. Opmerkelijk is dat dit eveneens geldt voor de faxnummers. 

Op grond van het voorgaande dienen franchisenemers er rekening mee te houden dat ook indien in de franchise-overeenkomst niets is bepaald met betrekking tot het gebruik van de telefoon- en faxnummers na beëindiging van de overeenkomst het gebruik van deze nummers niet in alle gevallen volledig aan de voormalig franchisenemer toekomt. 

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant