Rayonbescherming: een nuance.

Mr D.L. van Dam – Franchise advocaat 

In de meeste franchise-overeenkomsten is een exclusief gebied opgenomen ten behoeve van de franchisenemer. De kern van die exclusiviteit is dat noch de franchisegever noch collega-franchisenemers in dat exclusieve gebied met de betrokken franchisenemer concurrerende activiteiten mogen ontplooien. Eigen vestigingen noch franchisevestigingen, anders dan die van de betrokken franchisenemer zelf, mogen zich derhalve in dat rayon vestigen. 

Het rayon wordt veelal aangegeven door middel van een aan de franchise-overeenkomst gehechte kaart waarop dat is ingetekend. Soms wordt een aanduiding in de vorm van postcodegebieden gebezigd. In de meeste gevallen is het rayon derhalve nauwkeurig afgegrensd. 

Buiten het rayon staat het de franchisegever derhalve in beginsel vrij hetzij een eigen vestiging hetzij een franchisevestiging te exploiteren. Het rayon is immers contractueel afgegrensd. Die vrijheid is echter niet onbeperkt. In de praktijk doen zich met enige regelmaat situaties voor waarbij een franchisegever mogelijkheden ziet om net over de grens van een bestaand rayon van een franchisenemer een vestiging te openen, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van een goede locatie. Nu die locatie zich net buiten het exclusief gebied van de aanpalend franchisenemer bevindt, zou dat, aldus de franchisegever, toch geen probleem behoeven te zijn. 

In beginsel is dat ook geen probleem. Zoals hierboven reeds gerelateerd, staat het de franchisegever in beginsel contractueel vrij zich op de voorgenomen locatie te vestigen. Er is echter een nuance. De franchisegever dient zich te bekommeren om het lot van al zijn franchisenemers. Hij dient zich in zijn algemeenheid te onthouden van enige maatregel die, op welke wijze dan ook, tot nadeel voor die franchisenemers zou kunnen leiden. Dat geldt ook voor zijn vestigingenbeleid. Indien het zo is dat de nieuwe vestiging, net buiten het rayon, geen enkele invloed heeft op de omzet van de bestaande franchisenemer, bijvoorbeeld doordat de grens van het rayon wordt gevormd door een rivier, dan is er geen probleem. Is het echter zo dat de nieuwe locatie een merkbaar effect heeft op de omzet van de bestaande franchisenemer, dan kan het onder omstandigheden onrechtmatig zijn die vestiging te openen. Onder andere zijn bij de beoordeling daarvan van belang de mate waarin de omzet van de medefranchisenemer negatief wordt beïnvloed en de wijze waarop de franchisegever met de verhoudingen tussen de twee vestigingen omgaat bijvoorbeeld in zijn wijze van reclamevoering, alsmede diverse overige omstandigheden. 

Onder omstandigheden kan rayonbescherming zich derhalve uitstrekken tot buiten het exclusieve gebied zoals dat in de franchise-overeenkomst is overeengekomen. Voor de beoordeling van een en ander dient echter te allen tijde te worden gekeken naar de concrete omstandigheden van het geval. 

Ludwig & Van Dam advocaten is het enige in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerde advocatenkantoor in Nederland. Sinds jaar en dag is zij marktleider in haar vakgebied. Het kantoor kent naast een gespecialiseerde adviespraktijk, waarbij franchise-organisaties worden begeleid bij de opzet daarvan alsmede bij reorganisaties, een uitgebreide procespraktijk, waarbinnen conflicthantering op diverse niveaus plaatsvindt. Dit kan variëren van bemiddeling (mediation) tot en met procederen voor franchisegevers en franchisenemers, al dan niet in groepsverband. Daarnaast begeleidt het kantoor diverse ketens die vanuit het buitenland op de Nederlandse markt actief worden en begeleidt tevens Nederlandse ketens die op buitenlandse markten hun activiteiten nader ontplooien. 

Ludwig & Van Dam franchise advocaten, franchise juridisch advies

Andere berichten

Ludwig & Van Dam in Distrifood over de toekomst van zelfstandig supermarktondernemers

Inmiddels staat bij veel winkeliers het water echter aan de ...

Geen standstill-periode bij voorafgaande samenwerking op basis van dezelfde formule

De rechtbank Den Haag heeft op 29 december 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:20931, ...

Ga naar de bovenkant