Uitbesteden prognose aan administratiekantoor baat franchisegever niet

Geschillen over prognoses tussen franchisegever en franchisenemer blijven een hot item in franchiseland. Na het gewezen Street-One arrest lijkt het erop dat franchisegevers zich veilig wanen door derden de prognoses op te laten stellen, bij voorkeur in opdracht van de franchisenemer zelf. Maar klopt dit wel?

In het bekende Street-One arrest is benadrukt dat een franchisegever onrechtmatig handelt jegens de franchisenemer als een franchisegever zelfstandig op onzorgvuldige wijze onderzoek uitvoert en als gevolg daarvan onjuiste resultaten aan de franchisenemer verstrekt. Maar als een derde – niet in zijn opdracht – een prognose heeft opgesteld hij in beginsel niet aansprakelijk is tenzij franchisegever wetenschap heeft van fouten en heeft nagelaten deze fouten mede te delen aan franchisenemer.

Onlangs heeft de rechtbank opnieuw haar licht laten schijnen op een prognosekwestie. De franchisenemer is de franchiseovereenkomst aangegaan op basis van aan hem verstrekte prognoses, welke prognoses bij lange na niet blijken uit te komen.

De financiële berekeningen ten aanzien van de verwachte omzet zijn aan franchisenemer verstrekt door een administratiekantoor en derhalve een derde. Tussen partijen staat ter discussie wie opdrachtgever is tot het opstellen van deze omzetprognoses.

De rechter bepaalt dat dit niet ter zake doet in onderhavige kwestie. Van belang is dat franchisegever alle informatie heeft verschaft die nodig was om de omzetbedragen eenvoudig te kunnen berekenen. Ondanks dat de franchisegever niet zelf de uitgewerkte omzetbedragen heeft genoemd en ondanks dat franchisegever mogelijk zelf niet de opdrachtgever is geweest tot het opstellen van de prognoses, dienen deze prognoses te worden bezien als een omzetprognose van de franchisegever.

Omdat bij de omzetprognoses onvoldoende rekening is gehouden met de concurrentie en bovendien een vergelijking is gemaakt met een drietal andere franchisevestigingen welke niet representatief waren voor de bepaling van de omzetprognoses voor franchisenemer, is sprake van een ondeugdelijk vestigingsplaatsonderzoek en derhalve handelt franchisegever onrechtmatig jegens franchisenemer.

Alhoewel er een trend is ontstaan naar aanleiding van het Street-One Arrest waarbij franchisegevers het opstellen van de omzetprognoses uitbesteden aan derden en/of de opdracht tot het opstellen van deze omzetprognoses wordt verstrekt (althans op papier) door de franchisenemer, blijkt dit niet altijd voldoende om aansprakelijkheid te voorkomen.

Kortom, je bent als franchisegever niet zonder meer gevrijwaard van aansprakelijkheid op het moment dat hij via een derde, die de franchisegever niet zelf heeft ingeschakeld, (ondeugdelijke) prognoses aan de franchisenemer ter hand stelt. Een franchisegever dient ook bij het verstrekken van gegevens aan deze derde zorgvuldig te handelen.  

mr. M. Munnik – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar munnik@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Hobbels in de stand still-periode” – mr. T. Meijer – d.d. 19 oktober 2021

Door een groot aantal partijen, waaronder niet op de laatste ...

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Ga naar de bovenkant