Artikel De Nationale Franchise Gids: “Informatieverplichtingen van de beoogd franchisenemer onder de Wet franchise” – d.d. 7 augustus 2020 – mr. A.W. Dolphijn

Alhoewel de Wet franchise tot doel heeft franchisenemers te beschermen
tegen franchisegevers, zijn er ook een aantal verplichtingen voor
franchisenemers bepaald. Met name ten aanzien van de fase voorafgaand aan
het sluiten van de franchiseovereenkomst gelden er een aantal
uitdrukkelijke wettelijke regels die zien op de beoogd franchisenemer. 

De beoogd franchisenemer dient, voor het sluiten van de
franchiseovereenkomst, aan de franchisegever tijdig informatie over zijn
eigen financiële positie te verstrekken, voor zover deze redelijkerwijs van
belang is. De exploitatie van de franchiseformule vergt immers zowel bij
aanvang als gedurende de franchiserelatie investeringen aan de zijde van de
franchisenemer. In de precontractuele fase zal de franchisenemer dan ook
informatie ter beschikking moeten stellen aan de franchisegever die blijk
geeft van de (te verkrijgen) financiële ruimte en dekking om dergelijke
investeringen te kunnen doen.

De beoogd franchisenemer dient verder, binnen de grenzen van redelijkheid
en billijkheid, de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat hij
onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten
van de franchiseovereenkomst. De beoogd franchisenemer dient dus een zeker
onderzoek in te stellen. Daartoe kunnen in ieder geval worden gerekend het
deugdelijk bestuderen van de van de franchisegever ontvangen informatie,
het zo nodig tijdig inschakelen van deskundige bijstand en eventueel het
doen van navraag bij andere franchisenemers binnen de keten omtrent hun
ervaringen met de exploitatie van de betreffende franchiseformule.

Als een (beoogd) franchisenemer, achteraf bezien, franchisegevers niet,
niet goed of niet volledig geïnformeerd hebben, dan kan met de Wet
franchise de geldigheid van de franchiseovereenkomst aangetast worden. Ook
zou een franchisenemer schadeplichtig kunnen zijn op grond van het handelen
in strijd met de wet.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt
u reageren? Ga naar dolphijn@ludwigvandam.nl

Download dit artikel

Andere berichten

Artikel Franchise+: “Overtreding van non-concurrentiebeding komt franchisenemer duur te staan.” – mr. C. Damen – 23 september 2021

Dat de overtreding van een in de franchiseovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding ...

Door mr. C. Damen|24-09-2021|Categorieën: Overige Publicaties, Uitspraken & actualiteiten|

Artikel De Nationale Franchise Gids: “Ongerechtvaardigde opzegging door franchisegever: even afrekenen.” – mr. C. Damen – d.d. 20 september 2021

Recent oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de franchisegever een ...

Interview mr. A.W. Doplphijn in Distrifood: “Juridische consequenties van fusie Plus-Coop voor ondernemers.” – d.d. 12 september 2021

"Dolphijn haalt hiermee een theorie aan die ook leeft onder ...

Door mr. A.W. Dolphijn|13-09-2021|Categorieën: Columns, Overige Publicaties, Supermarkten|

Artikel De Nationale Franchisegids: “Biedt de Wet franchise houvast bij geschillen ontstaan vóór 1 januari 2021?” – mr. M. Munnik – d.d. 16 augustus 2021

Per 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking ...

Ga naar de bovenkant