Belangrijke informatie voor bestuurders van franchisenemersverenigingen: Online vergaderen en besluiten nemen in tijden van corona – d.d. 10 april 2020 – mr. J. Sterk

Door Gepubliceerd Op: 10-04-2020Categorieën: Uitspraken & actualiteiten

Belangrijke informatie voor bestuurders van franchisenemersverenigingen.

Online vergaderen en besluiten nemen in tijden van corona

Wij informeren u hierbij over de maatregelen die de overheid inmiddels
treft om ook in deze coronacrisis uw bestuurstaken naar behoren te kunnen
vervullen. Naar verwachting zal de Tweede Kamer aankomende week een besluit
nemen over tijdelijke voorzieningen die daartoe strekken. Kortheidshalve
mag ik u verwijzen naar onderstaande link.


https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01589

Deze noodwet bevat voorzieningen welke er, kort samengevat, op neer komen
dat ook zonder fysiek samenkomen binnen de verenigingsstructuur
rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. In artikel 6 van de noodwet
is dit geregeld voor verenigingen. Het wordt daarin mogelijk gemaakt om ook
zonder fysieke toegang voor leden algemene ledenvergaderingen langs
elektronische weg te houden. Ook als dit in de statuten niet is geregeld.
Hiertoe gelden enkele vereisten.

 1. Leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de
  gelegenheid gesteld om schriftelijk/elektronisch vragen te stellen over
  de onderwerpen die bij de oproeping/agenda zijn vermeld.
 2. Deze vragen worden tijdens de vergadering behandeld en de antwoorden
  dienen elektronisch ter beschikking te worden gesteld aan de leden.
 3. Besturen dienen zich in te spannen om ook tijdens de vergadering langs
  elektronische weg de gelegenheid tot het stellen van vragen te bieden.
 4. Indien er desondanks een afwijking plaatsvindt van het hiervoor onder
  sub 2 en 3 vermelde, heeft het geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid
  van de besluitvorming in de ALV.
 5. Ten slotte kan eveneens elektronisch worden gestemd, ook als dit in de
  statuten (nog) niet is geregeld.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de impasse die is ontstaan doordat
besturen enerzijds een statutaire verplichting kennen om ten minste éénmaal
per jaar een algemene ledenvergadering te houden, maar anderzijds nu fysiek
niet kunnen samenkomen.

Juist in deze crisistijden is het van belang dat besturen collectief met
zowel de franchisegever als de achterban in overleg blijven en voor zoveel
mogelijk op collectief niveau afspraken moeten worden gemaakt ter
tegemoetkoming aan de belangen van franchisenemers, compensatie, althans
een andere invulling van de franchiseformule.

Indien u vragen heeft over de wijze waarop u als bestuur hierin kunt
acteren, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Mr. J. Sterk – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar sterk@ludwigvandam.nl

 

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant