Tussentijds van je franchiseovereenkomst af?

Franchiseovereenkomsten worden meestal voor een langere duur gesloten. Tevens hanteren veel franchisegevers een standaard-franchiseovereenkomst en is het vaak een behoorlijke onderneming om deze standaard in goed overleg met alle franchisenemers aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn gelet op veranderende marktomstandigheden wel periodiek noodzakelijk. Bij individuele franchisenemers kunnen zich voorts allerlei veranderingen voordoen. Tussentijdse veranderingen kunnen er ook toe leiden dat een franchisenemer van de rest van de looptijd van de franchiseovereenkomst af wil.

Hoe breek je nu een franchiseovereenkomst open? Bij de meeste franchiseovereenkomsten is er een looptijd voor een bepaalde duur afgesproken en deze looptijd kan doorgaans niet zonder toestemming van de franchisegever tussentijds verkort worden. Wel biedt de wet in een aantal gevallen mogelijkheden voor de franchisenemer om de franchiseovereenkomst tussentijds te beëindigen. Een belangrijke categorie van mogelijkheden is de situatie waarin de franchisegever iets verkeerd gedaan heeft, of verkeerd doet, waardoor ongewijzigde voortzetting van de samenwerking niet gehandhaafd kan worden. Niet iedere fout van de franchisegever zal de franchisenemer de mogelijkheid geven om de gehele franchiseovereenkomst af te kunnen. De fout moet voldoende ernstig zijn.

Een illustratief geval heeft zich ter zake voorgedaan waarbij de franchiseovereenkomst bepaalde in acht te nemen formaliteiten voorschreef om tot een bepaalde wijziging te komen. Zo was bepaald dat de franchisenemersvereniging in de gelegenheid moest zijn gesteld om advies te geven, alvorens de franchisegever tot een bepaalde wijziging kon komen. Doordat de franchisegever dat adviesrecht in de wind sloeg, kon weliswaar de beoogde wijziging niet doorgevoerd worden, maar een reden voor de franchisenemer om alle verplichtingen uit de franchiseovereenkomst naast zich neer te leggen, was er niet.

Het tussentijds openbreken van een franchiseovereenkomst hoeft overigens niet altijd het einde van de samenwerking te betekenen, maar kan bijvoorbeeld ook inhouden dat de franchiseovereenkomst op onderdelen gewijzigd wordt (voor de individuele franchisenemer).

Hoe dan ook geldt dat het zeker niet altijd onmogelijk is om een franchiseovereenkomst open te breken. Wel is dat een juridisch netelige kwestie waarin goede begeleiding en advisering vereist is.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren? Ga naar: dolphijn@ludwigvandam.nl

Andere berichten

Het post concurrentiebeding bij einde huurovereenkomst

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch vernietigde in het arrest van 26 maart ...

Ga naar de bovenkant